Uddannelsens form og krav

Her beskrives uddannelsens form og krav, der stilles til deltagerne gennem alle 4 år:

Uddannelsen er 4-årig, delt ind i en 2-årig grunddel og en 2-årig overbygningsdel.

Hvert år har 6 fagmoduler – 6 kurser á 4 dage (torsdage – lørdage fra kl. 9-17, søndage fra kl. 9 – ca. 15.30). Kurserne vil være placeret med ca. 2 måneders interval, normalt i månederne august, oktober, december, februar, april, juni (afhængig af start på året). Datoerne aftales med deltagerne for et halvt år af gangen.

Der er krav om egenterapi mindst en gang om måneden i hele uddannelsesperioden, i udgangspunktet hos Jens Enemark. Herudover er der obligatorisk deltagelse i et gruppeterapeutisk forløb i en selvudviklingsgruppe ved Jens hos Center for Selvudvikling. Denne gruppe vil mødes 14-15 hele dage om året, hvilket i alt giver 38-39 mødedage om året gennem den 4-årige periode.

Mellem hver mødegang skal deltagerne desuden mødes mindst 2-3 gange á 3 timer i mindre grupper og arbejde med temaet fra sidste fagmodul.

Uddannelsens form og krav i øvrigt (især 3.-4. år)

På 4. uddannelsesår skal deltagerne i mindst et halvt år gå i en drømmegruppe, der mødes ca. 3 timer om måneden ved Ellen G. Enemark.

I løbet af  3. og 4 år skal deltagerne ideelt også selv starte terapiforløb op med mindst 5 klienter á ideelt 5-15 sessioner; forløbene vil blive superviseret i den individuelle terapi og på fagmodulerne på 3. og 4. år. Denne del er obligatorisk, hvis der ønskes certificering efter endt uddannelse.

På 4. år er deltagelse i et 1-dagskursus i klinikvejledning ligeledes obligatorisk, hvis der ønskes certificering. Kurset afholdes af ekstern underviser. Kurset oplyser om skat/momsfritagelse, fradrag, journalføring m.m.

Uddannelsen er først og fremmest erfaringsbaseret, men der vil undervejs i forløbet blive inddraget relevant litteratur, typisk 700 sider pr. halvår. Bøgerne vil supplere og underbygge den gennemgåede teori på de enkelte fagmoduler. Derudover vil supplerende litteratur til de enkelte temaer kunne anbefales, hvis det ønskes af den enkelte deltager.

Årlig evaluering og afsluttende eksamen

Ved hvert års afslutning skal deltageren udarbejde en statusrapport på 12-20 sider, som vil blive evalueret mellem kursisten og en af de to undervisere på fagmodulerne. Denne rapport skal omhandle de forskellige temaer, der er gennemgået i løbet af året og gøre status over deltagerens egen proces. Rapporten og den omfattende, årlige evaluering skal erklæres bestået, for at deltageren kan fortsætte på uddannelsens næste år.

Sidste års rapport vil have et lidt større omfang (15-25 sider) og inddrage deltagerens egne erfaringer som terapeut det sidste år samt redegørelser for relevante problemstillinger af teoretisk og praktisk art, som den kommende terapeut selv opfatter som centrale i sit arbejde.

4. års rapport ligger til grund for en større evaluering af uddannelsen mellem underviseren og deltageren. Rapporten vil også være en del af baggrunden for eksamen, under evalueringen af en praktisk terapeut-session til gennemgang med eksaminator og censor. Den samlede bedømmelse af rapport, eksamen og samlet forløb vil ligge til grund for enten bestået eller ikke-bestået uddannelse. Uddannelsen skal være bestået, for at certifikat uddeles, i modsat fald vil man modtage et bevis på at have fulgt uddannelsen igennem 4 år, men uden certifikat. For begge dele gælder, at der skal være minimum 90 % deltagelse i undervisningen.
Deltagerens personlige og faglige udvikling i forløbet vil løbende blive drøftet i de årlige evalueringer, i supervision og på de enkelte fagmoduler, i selvudviklingsgruppen mv..

Hvis en deltager er nødt til at springe nogle fagmoduler over pga. graviditet, sygdom el.lign., vil det forsømte skulle indhentes i de mindre studiegrupper, via mere individuel undervisning/terapi eller andet. Det vil blive en individuel vurdering, hvad der er brug for fra gang til gang.

Alle moduler afholdes i Center for Selvudviklings lokaler, Montanagade 15 B, stuen.

Der kan maksimalt være 12 deltagere på et uddannelseshold.