Arbejdsområder på psykoterapeut-uddannelsen

Der er en overordnet plan for arbejdsområder på psykoterapeut-uddannelsen igennem de fire år, men selve forløbet og rækkefølgen vil påvirkes af deltagernes udgangspunkt samt gruppens sammensætning og udvikling. Nogle arbejdsområder vil være gennemgående temaer igennem alle fire år, mens andre vil være mere afgrænsede til enkelte fagmoduler. Her er en kort beskrivelse af de enkelte fagmodulers arbejdsområder:

Arbejdsområder på psykoterapeut-uddannelsen – de enkelte fagmoduler

1. år

1. modul – Introduktion til kontaktfuld psykoterapi fra et hjerteligt livsperspektiv

Du introduceres til fundamentet for den eklektiske tilgang til psykoterapi, både den teoretiske og den udøvende. Eklektisk betyder at udsøge og håndplukke fra forskellige systemer for at nå frem til det væsentlige – ud fra forståelsen af, at visdom findes spredt ud i forskellige tilgange og metoder, og at de alle rummer elementer af sandhed. Vi indleder praksis-træningen af den vægtige og virksomme del af uddannelsen, som handler om kontaktfuldhed og kultivering af en hjertelig kapacitet hos psykoterapeuten.

2. modul – Terapeutens rolle og landkort

Vi åbner terapeutens landkort og får overblik over centrale regioner i psyken via bl.a. nogle af C.G.Jungs begreber og forståelse af individuationsprocessen. Vi undersøger også terapeutrollen, begynder at træne basiskontakter i det terapeutiske håndværk og ser på, hvordan enneagrammet og sansning af klienten kan anvendes som indre kompas og navigationsredskaber. 

3. modul –  Jeg`et, selvværdet, personligheden og censor/den indre kritiker

Vi ser på jeg’et, personlighedsstrukturen, forsvaret og de dybereliggende kvaliteter. Vi fordyber os i censor/den indre kritiker og mulig medicin mod denne – og træner at sanse og regulere den indre atmosfære hos os selv og klienten. Vi kommer også omkring terapeuten som den arketypiske sårede healer samt vildveje, kviksand og oaser i det terapeutiske arbejde. Vi inddrager øvelser fra bl.a. mindful self compassion.

4. modul –  Følelsesmæssig forladthed

Vi vandrer ind i det store landområde, vi følelsesmæssigt har forladt. Her hersker blandt andet narcissisme, som vi undersøger mytisk, kulturelt og personligt. Vi arbejder os ned til ulykkeligheden i barndommens dal og fornemmer forvrængninger og aflukninger, som den avler i voksenlivet og den terapeutiske relation. Vi opøver metoder i at afdække klientens livshistorie.

5. modul –  Skyggeaspekter

Vi ser på skyggebegrebets idéhistorie, og hvordan opfattelser af lys/mørke har præget kulturen. Vi undersøger skygger, vi selv kaster i forskellige landskaber, og hvordan de lever i den terapeutiske relation. Vi gør brug af dramatrekanten og andre modeller og metoder til afdækning af usynlige bånd, roller og eksistentielle grundtilstande, både i os selv og klienten.

6. modul –  Kunstterapi – temamodul

Dette modul er et kreativt værksted med plads til undersøgelse af forskellige metoder, materialer, forløb og øvelser. Her er plads til at fortabe dig selv i farver, leg og fordybelse – og finde dig selv igen i dit billede eller skulptur. Her samler du brugbare øvelser til dit psykoterapeutiske virke, som kan katapultere, inspirere og motivere klienten til dybde og bevægelse indeni. Vi skærper vores sanseapparat, intuition og indføling omkring klienten.

2. år

7. modul – De indre børn

I barndommens land lever de glemte børn stadig – de glade, uskyldige, sårede, ulykkelige og vrede – og indvirker på vores voksne sind og liv. Vi øver os i at skabe kontakt til børnene og tage vare på dem, så de kan modnes og integreres i den voksne psyke. Det gør vi med forskellige metodikker, synsvinkler og øvelser, som vi kan bruge i forhold til os selv og i arbejdet med klienter.

8. modul – Opvækst og familie

Indføring i systemisk familieopstilling, som er en praktisk og virksom metode til afdækning af mønstre, roller og bånd i den nære familie, slægten og andre relationelle systemer. Som studerende vil du få brugsklare redskaber til klientarbejdet. Opstillingerne kan flytte og bevæge fastlåste positioner forbavsende hurtigt og skabe adgang til klarhed, retning og frihed.

9. modul – Mor og Far

Vi arbejder med tilknytningsteori og de dynamikker, tilknytningsstile avler, set fra forskellige vinkler i det indre landskab. Desuden vil vi gå i dybden med, hvad der tit sker for de to køn i forhold til mor og far. For kvinder kan der ligge et Moder-sår og en besættelse af Far. For manden kan en angst / symbiose leve videre for/med Mor og en afvisning fra Far. Vi kigger på disse sår i myterne og kulturen og arbejder med mulige terapeutiske forløsninger.

10. modul – Traumer

Via kontaktfuldhed og sensitivitet, som vi oparbejder, nærmer vi os traumer og dissociation. Vi arbejder med at indsamle info, som klienten afgiver bevidst og ubevidst. Du lærer at spore traumeenergi og tegnene herpå og træner at regulere dig selv og klienten, når det er nødvendigt. Du får teoretisk og praktisk undervisning i traumeterapi.

11. modul – Stress, angst og depression

De mest almindelige symptomer, klienter henvender sig med er stress, angst og depression. Vi vil se på, hvordan man konkret kan arbejde med disse hver for sig, og hvordan de hænger sammen. Blandt andet ud fra en forståelse af, hvordan vores nervesystem fungerer, vil vi træne at skabe et energetisk og følelsesmæssigt helende rum for disse tilstande. 

12. modul –  Kropsterapi / healing – temamodul

På dette temamodul folder vi kroppens landkort ud. Vi træner kropslig sensitivitet, healing og at forstå og respondere på informationer fra det bløde dyr, som kroppen er. Du får konkret erfaring med fysiske og energetiske områder af kroppen, du vil kunne arbejde med i forhold til klienter. Vi udforsker også kroppen i bevægelse, dans, stemme og dramalege og ser, hvilke nye områder og væsener, der dukker frem fra kroppens land.

3. år

13. modul – Projektioner, overføring – modoverføring

For terapeuten er der mange forskellige signaler, tegn og reaktioner at være vågen over for som guide på vandringen med klienten i det indre landskab. Vi går i dybden med analyserne, mulighederne og faldgruberne i projektionsfeltet. Ligeledes intensiverer vi træningen af indre og ydre supervision, og hvordan den kan ske uden indblanding fra censor/indre kritiker. Vi træner at modtage klienter, optage klientjournal, afdækning og spørgeteknik samt at bruge navigationsredskaber og landkort. 

14. modul – Seksualitet og kønslighed

Vi arbejder med at forstå og integrere egen kønslighed og modsatkønnethed og ser på, hvordan det har sit liv i os som terapeuter. Vi undersøger seksualiteten i mennesket og dens påvirkning ind i længsler, parforhold og personlighedsstruktur samt den terapeutiske relation og tiltrækning i dette felt. Vi åbner os for dybden og essensen i det maskuline og det feminine og de psykologiske sammensmeltnings-muligheder.

15. modul – Tilknytning og dynamikker

Vi behandler tilknytningsteori, tidlige sår og bruger Enneagrammet som mulig perspektivering og sammenstilling. Vi arbejder med cases og eksempler fra klientarbejdet og analyserer arbejdet med de mange tilgange og navigationsredskaber, vi har lært. Du får øvet at holde din hjertelige centrering, skelneevne og jordforbindelse, mens du er responderende og intervenerende i dit klientarbejde.

16. modul – Hjertelig tilgang i terapien

Vi åbner os for enkeltheden i det hjertelige livsperspektiv som vores terapeutiske fundament – men undersøger også dets kompleksitet. Vi intensiverer arbejdet med at skabe og vedligeholde kontakt til klientens kvaliteter og individualitet, og den naturlige respekt, det afføder. Sideløbende sætter vi fokus på at udfolde egne kvaliteter og blive sig selv som terapeut. 

17. modul – Helten og heltindens rejse

Vi vandrer ad de stier, som de mytiske helte og heltinder betrådte. Det er ofte de samme stier, vi selv ender med at krydse eller betræde. Vi zoomer op over landkortet og kikker på de arketyper, opgaver og veje, som en individuationsproces psykologisk og mytisk kan bestå af – initieringer, kriser, gennembrud, faser og rundgange med livstemaer og mønstre. Den sidste dag på modulet bliver praktisk og brugbar i forhold til at markedsføre sig selv som psykoterapeut.

18. modul – Drømme – temamodul

Udforskende vandring gennem det natlige drømmelandskab. Vi øver os i at have åbne øjne, ører og hjerter stående over for drømmeren og drømmens personer, handling og budskaber. Vi undersøger elementer, forvandlinger og følelser i drømmene. Du lærer basisteknikker i drømmetydningens svære kunst, og hvordan du kan inddrage drømme i samtaleterapi. Vi arbejder også meditativt, kreativt og dansende med drømmene.

4. år

19. modul – Kognitive tilgange til terapi

Vi undersøger styrker, svagheder og anvendelse af forskellige kognitive tilgange til terapi. Vi ser også grundlæggende på, hvad bevidsthed og erkendelse er. Hvordan har historiske opfattelser af virkeligheds-erkendelse aflejret sig i vores kultur i dag, og hvordan påvirker det det terapeutiske rum? Vi øver psykoedukation og mentalisering i terapeut/klient-forholdet, ligesom vi inddrager kognitive øvelser til klientens hjemmebrug.

20. modul – Personlighedsforstyrrelser

I dette modul bevæger vi os hen i randområdet mellem såkaldt normal/sund og forstyrret personlighed. Her undersøger vi, hvordan vi i følelserne og jegét oplever livet, os selv og andre. Som kompas bruger vi bl.a. Enneagrammet. Desuden lærer du om advarselssignaler, særlige forhold og om god, etisk, terapeutisk varetagelse af et klientforløb, hvor psykiatriske diagnoser er til stede eller er uopdagede.

21. modul – Misbrug – store og små

I vore indre landskaber i psyken er der normalt en del, vi som mennesker har svært ved at rumme følelsesmæssigt. Ofte er vi ikke følelsesmæssigt tilgængelige for os selv og har ikke lært at være i os selv, når ængstelighed, skam eller indre smerte er aktiv. Den rastløse og hullede kontakt til os selv kan dulmes af mange forskellige stoffer og aktiviteter. Vi ser på små og store misbrug med hjertelig kontakt og på, hvad og hvordan vi arbejder terapeutisk med klienter med misbrug.

22. modul – Parterapi

I dette modul vil vi arbejde specifikt med parterapi, som adskiller sig væsentligt fra individuel terapi, da kommunikationen og dynamikkerne nærmest fordobles. Du lærer om, hvad par almindeligvis kommer i terapi med, og hvordan vores arbejde kan foldes ud, så begge parter føler sig mødt, og en følelsesfuld dialog kan opstå. Vi vil inddrage teorien og arbejdsformen, som emotionsfokuseret parterapi bygger på. 

23. modul – Enneagrammet i terapi

Vi skærper vores viden og sansning af enneagrammets 9 typer og deres særlige kvaliteter og forvrængninger. Her samler vi vores træning i at bruge enneagrammet som terapeutisk kompasnål sammen med alle de andre informationer, vi har sanset hos en klient. Vi inddrager dynamikkerne fra det projektive felt og træner basiskontakt, terapeutisk respons og indre supervision.

24. modul – Afslutning

Afsluttende modul med forskelligt indhold om etik, journalisering, GDPR, markedsføring og andre basale forhold for psykoterapeuter. Dialog om forskellige spørgsmål og cases, som du har på hjerte, og opsamling af relevante metodikker. Vi bringer dine individuelle kvaliteter og arbejdsområder frem i hjertelig kontakt, styrker kontakten til indre, medfølende supervision og forbereder den afsluttende eksamen.

Vægtning af arbejdsområder på psykoterapeut-uddannelsen

De arbejdsområder på psykoterapeut-uddannelsen, der er beskrevet ovenfor, er i nogle tilfælde sær-arbejdsfelter, vi sætter fokus på i et enkelt fagmodul – i andre tilfælde er der tale om mere gennemgående arbejdsområder på psykoterapeut-uddannelsen, som vi fordyber os i ad mange omgange og intensiverer arbejdet med på et eller flere fagmoduler, i selvudviklingsgruppen mv.